top of page
Hälsofrämjande insatser

EN HELHETSLÖSNING

Det ska vara enkelt, effektivt och lönsamt att arbeta med levnadsvanor.

Alla levnadsvanor hänger samman och alla individer är olika. Därför behövs en individanpassad helhetslösning.

HELTÄCKANDE

Vi tar ett helhetsgrepp kring levnadsvanor. För att må riktigt bra behöver samtliga vanor beaktas.

STRATEGISK

 För att arbeta strategiskt krävs insikt och individualisering.
Det får vi genom regelbundna mätningar och individanpassade insatser.

EVIDENSBASERAD

För oss är det självklart att arbeta evidensbaserat och att kunskap, metoder och modeller vilar på vetenskaplig grund.

TILLSAMMANS FÖR VÄLMÅENDE MEDARBETARE

Vi är er motor och hjälper er driva ert hälsofrämjande arbete. Vi mäter, utbildar, övar och följer upp.

Välmående medarbetare

Key performance indicators

YouGo Healthplan mäter utifrån 7 nyckelfaktorer för prestation (KPI)

KPI 1

STRESS

Hög grad av upplevd stress och förekomsten av stressrelaterade symtom såsom sömnproblem, irritabilitet, huvudvärk, oro och ångest ger nedsatt arbetsförmåga. Hög stressnivå påverkar kreativitet, kognition, minne och mental kapacitet. Långvarig upplevd stress ökar markant risken att utveckla stressrelaterad ohälsa som kan leda långvarig sjukfrånvaro och lång rehabiliteringsperiod.

KPI 2

FYSISK AKTIVITET

God kondition har positiva effekter på kognitiv funktion, inlärning och minne, ökad koncentration och minskad mental trötthet. Dessutom ger fysisk aktivitet en minskad risk för psykisk ohälsa Fysisk aktivitet minskar nivåerna av stresshormoner och ångest och ökar nivåer av hormoner kopplat till välmående. Regelbunden fysisk aktivitet ökar kroppens förmåga att hantera stress och förbättrar den övergripande mentala hälsan.

KPI 3

SMÄRTA

Smärta kan ha en betydande inverkan på arbetsförmågan, och dess påverkan varierar beroende på smärtans intensitet, varaktighet och typ. Smärta kan leda till nedsatt fysisk och mentalt välbefinnande, vilket kan påverka prestation och produktivitet på arbetsplatsen. Smärta kan också leda till sömnstörningar och trötthet, vilket i sin tur kan påverka energinivån och förmågan att hålla sig alert och engagerad på arbetsplatsen.

KPI 4

SOCIALA RELATIONER

Sociala relationer och stöd från omgivning är av stor vikt för vårt välbefinnande och därmed arbetsprestation. Brist på goda sociala relationer kan leda till upplevd ensamhet, ångest, depression, ökade stresspåslag och allmänt sämre psykiskt välmående. Att ha stödjande sociala relationer är kopplat till ökat välmående och livstillfredsställelse.

KPI 5

ALKOHOL

Alkoholbruk kan vara kopplat till ökad frånvaro från arbetet, antingen på grund av sjukdom orsakad av alkoholens påverkan eller på grund av personliga problem relaterade till alkoholmissbruk. Dessutom kan närvaro på arbetsplatsen påverkas negativt av sömnproblem eller psykisk ohälsa som kan vara konsekvenser av överdrivet alkoholbruk.

KPI 6

RÖKNING

Rökning ger högre sjukfrånvaro. I Sverige har rökande kvinnor 6,9 fler sjukdagar per år jämfört med icke-rökande kvinnor. Motsvarande siffra för män var 5,6 dagar mer för rökande män jämfört med icke-rökande män. Rökare tar också rökraster och detta innebär produktionsbortfall. Internationella studier har visat att i genomsnitt 30 minuter av en rökares arbetsdag försvinner på grund av rökraster.

KPI 7

MATVANOR

Ohälsosamma matvanor är en av de största riskfaktorerna för sjukdom och ohälsa i Sverige och påverkar t.ex. risk för  hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och cance. Matvanor påverkar energinivå men också psykisk hälsa och hälsostatus. Forskning visar ett tydligt samband mellan anställdas hälsostatus och kostnader för arbetsgivare. Anställda med dålig hälsa har både sjuknärvaro och sjukfrånvaro, vilket leder till ökade utgifter och minskad produktivitet.

YOUGO HEALTHPLAN ER HELHETSLÖSNING

YOUGO
INSIGHT

Hälsokartläggning

KARTLÄGGNING

För att kunna arbeta systematiskt,  strategiskt och långsiktigt behövs insikt om nuläge och utveckling. Därför mäter vi medarbetarnas levnadsvanor inom sju KPI:er utifrån evidensbaserade frågor.

YOUGO 

HEALTH COACH

Ny kollega.png

PERSONLIG DIGITAL COACHNING

Ett digitalt samtal med en hälsocoach för att tillsammans ta fram en hälsoplan utifrån individens förutsättningar och önskemål. Samtalen skapar struktur och kraft till förändring.

YOUGO 
MENTAL HEALTH

TDH.png

TRÄNA DIN HJÄRNA

Stärk medarbetarnas mentala förmågor och ge förutsättningar för hållbara välmående medarbetare. Detta ACT-baserade träningsprogram guidar medarbetaren steg för steg till större välmående utifrån egna förutsättningar.

SÅ HÄR GÅR DET TILL

DET MÅSTE VARA ENKELT & INDIVIDANPASSAT

Process YouGo Healthplan
Onboarding hälsofrämjande

1

ONBOARDING

Mål, förankring & intresse

Vi sätter tillsammans upp mål med er strategiska hälsoinvestering. 

 

YouGo Healthplan presenteras för organisationen, chefer och medarbetare och onboarding sker digitalt live tillsammans med oss i en föreläsning där vi också sätter hälsoarbetet och levnadsvanor i ett sammanhang. 

Vi vill väcka intresse och visa hur mycket våra levnadsvanor påverkar vårt mående och visa att små förändringar kan ge stora effekter.

I slutet på föreläsningen ges tid att svara på hälsokartläggningen och vi finns tillgängliga för frågor och support.

Vi vill göra det enklare att må bra. 

insight

2

YOUGO INSIGHT

Kartläggning - Hälsodata visar vägen

Företag

  • Hälsokartläggning och rapportering 3 gånger / år
    utifrån sju nyckeltal för hållbara medarbetare

  • Möjlighet att addera frågor

  • Insatsförslag på gruppnivå

  • Hållbarhetsrapportering enligt GRI-standard


Medarbetare

  • Insikt om nuläge genom direkt sammanställning och återkoppling

  • Individanpassade förslag på insatser och utvecklingsområden


Medarbetarna genomför en digital hälsokartläggning av levnadsvanor. Ni som arbetsgivare har möjlighet har också möjlighet att addera frågor utifrån era önskemål för att följa det som är viktigt för er. 
 

Medarbetaren får direkt återkoppling med en sammanställning av sina vanor och personligt anpassade förslag till första steg för förändring. 
 

Arbetsgivaren får av sin dedikerade hälsoutvecklare en rapport med uppföljning av mål, resultat och analys för att skapa insikt på gruppnivå. ​Arbetsgivaren får förslag till insatser på gruppnivå för att ta hälsoarbetet till nästa nivå.
 

Efter 4 månader genomförs åter en digital kartläggning av levnadsvanor för att få insikt om nuläge, utveckling och resultat. Arbetsgivaren erhåller ny rapport och medarbetaren nya förslag på förändringar.

Hälsofrämjande företag
Mikaela.png

3

YOUGO HEALTH COACH

Råd & stöd

Hälsocoachsamtalen kan fånga upp ohälsa tidigt och hjälper medarbetaren utveckla hälsosamma vanor utifrån medarbetarens egna förutsättningar och önskemål. Ett mycket effektivt och uppskattat inslag hos både medarbetare och arbetsgivare.

Coachning är en lösningsfokuserad samtalsteknik för att hjälpa individen att utvecklas och nå sina mål. Genom kraftfulla frågor skapas insikt om nuvarande situation, möjligheter, utmaningar och hur dessa kan hanteras för att nå uppsatta mål. 

Många kunder väljer att kontinuerligt erbjuda hälsocoachsamtal till sina medarbetare. Det är mindre stigmatiserat än ett psykologsamtal men fångar upp ohälsa och ger stöd och kraft till medarbetaren till nya hälsosamma vanor.

learning

4

YOUGO MENTAL HEALTH

Mindre stress och mer mening

Vill du skapa bättre förutsättningar för välmående och högpresterande medarbetare? Erbjud Träna din hjärna på din arbetsplats! Det är ett träningsprogram som under 6 veckor tar medarbetaren steg för steg mot mer kontroll över sitt liv, medvetenhet i tillvaron och större välmående. Programmet är utvecklat i samspel med psykolog Gabriella Svanberg, specialist i neuropsykologi och erbjuds i samarbete med Health Competence.

Steg för steg i 6 veckor

Programmet pågår under 6 veckor, där varje vecka utgör ett eget avsnitt med information och övningar. Allt material och innehåll är samlat i programmet via webben.

30 min i veckan
Att ta del av veckans avsnitt tar ca 20-30 minuter därutöver rekommenderas att dagligen öva 5-10 minuter/dag.

Acceptance & Commitment Therapy
Programmet bygger på Acceptance & Commitment Therapy. En evidensbaserad form av beteendeterapi. Programmet ger medarbetaren verktyg för att hantera livets utmaningar såsom stress, oro och ångest.

Läs mer

Friskvård

VI ÄLSKAR SMARTA SAMARBETEN

Vi erbjuder tjänster från kvalitetssäkrade smarta samarbetsaktörer. Allt för att göra det enkelt, effektivt och lönsamt att arbeta med hälsofrämjande insatser.

Challengize

Challengize är ett socialt, smart och roligt sätt att främja teamkänsla och rörelse.

Challengize

Health Competence

Health Competence har samlat landets största framstående expertteam inom hälsa för att sprida evidensbaserad kunskap, inspirerande innehåll och för att främja välmående hos både individer och företag. 

Kajsa Asp Jonson

Kajsa Asp Jonson

Kajsa Asp Jonson är leg. dietist, journalist och författare. Kajsa  är en del av lärplattformen och hon håller också kurser och föreläsningar. Med sin gedigna kompetens vet hon hur maten påverkar kroppen och kan också förmedla detta.

Cairy

Cairy är en app för att bli och förbli nykter. Tjänsten har dubbelt så många användare som AA i Sverige.

Cairy

Christina Andersson, psykolog och aktiv forskare vid Karolinska Institutet. Christina arbetar för att främja mentalt välmående och är en del av lärplattformen och håller också föreläsningar.

Christina Andersson

Christina Andersson

bottom of page